กิจกรรม

อาหารทะเลปลอดภัย: “สบายใจเมื่อรับทาน” (กรณีไร้ไขมันทรานส์)

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการเสวนาซีรีส์ เรื่อง อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 4: อาหารปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน” กรณีไร้ไขมันทรานส์ ให้กับผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

โครงการยกระดับและขยายเครือข่าย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST Net) สู่มาตรฐานสากล

จัดโดยศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการตรวจสอบและประกันคุณภาพความปลอดภัยของอาหารให้เป็นระดับสากล รวมถึงเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

อาหารทะเลปลอดภัย: “สบายใจเมื่อรับทาน”

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเสวนาซีรีย์ 3เรื่องอาหารทะเลปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน” รองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อนำเสนอสถานการณ์และการควบคุมห้ามใช้ฟอร์มาลีนในผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดงานวิจัย (Research Manager: RM)” รุ่นที่ 15 ให้กับ นักวิชาการ นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 100 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” รุ่นที่ 10 ให้กับ นักวิชาการ นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 100 คน เพื่อให้ได้รับความรู้

1 21 22 23