นักวิจัย

ประเภทข้าว, แป้งและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง
ชื่อ-สกุล ฝ่าย/ศูนย์ สาขาวิชาที่เชียวชาญ สาขาวิชาที่สนใจ E-mail
พัชรี ตั้งตระกูล ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร คุณสมบัติของข้าวและการแปรรูป (Rice properties and Technology) ข้าว ข้าวกล้องงอก ifrprt@ku.ac.th
วิภา สุโรจนะเมธากุล ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร คุณสมบัติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งและข้าว การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตร (Starch Properties and Technology, Food Allergen) แป้งและการพัฒนา ที่เกี่ยวกับแป้ง ifrvis@ku.ac.th
ลัดดา วัฒนศิริธรรม ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร เคมีอาหาร (โปรตีน) Food Chemistry (Protein) - ifrlds@ku.ac.th
เพลินใจ ตังคณะกุล ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ Health and Nutrition ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง ifrplt@ku.ac.th
พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป Thermal Processing and Extrusion Processing ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง ifrpisut@ku.ac.th
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ Food safety, Health and Nutrition ปาท่องโก๋ ifrduh@ku.ac.th
สมจิต อ่อนเหม (ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์) ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ พัฒนาสูตรอาหารไทย แปรรูปผลิตผลการเกษตร (Thai Recipe Development) นมถั่วเหลือง เต้าหู้หลอด เต้าหู้แข็ง เต้าฮวยน้ำขิง ifrsco@ku.ac.th
ประเภทการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
ชื่อ-สกุล ฝ่าย/ศูนย์ สาขาวิชาที่เชียวชาญ สาขาวิชาที่สนใจ E-mail
ช่อลัดดา เที่ยงพุก ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป Fruit and Vegetable Processing แยม/เยลลี่/ทอฟฟี่ผลไม้/ทอฟฟี่เครื่องเทศ ifrcdt@ku.ac.th
ศิริพงษ์ เทศนา ฝ่ายวิศวกรรม ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control) - ifrspt@ku.ac.th
กฤษณะ เต็มตระกูล ฝ่ายวิศวกรรม งานออกแบบและพัฒนาเครื่องจักร - ifrkst@ku.ac.th
วารุณี วารัญญานนท์ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร การแปรรูปและการถนอมอาหาร, ภาชนะบรรจุสำหรับอาหาร การแปรรูปถั่วเหลือง, การใช้เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร (Food Preservation, Packaging Technology, Soy ) - ifrwnv@ku.ac.th
จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร Fresh cut of Fruits & Vegetables, Postharvest Technology - ifrcdc@ku.ac.th
วิภา สุโรจนะเมธากุล ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร คุณสมบัติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งและข้าว การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตร (Starch Properties and Technology, Food Allergen) การพัฒนาที่เกี่ยวกับแป้ง ifrvis@ku.ac.th
พิศมัย ศรีชาเยช ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป การแปรรูปด้วยความร้อน (Thermal Processing), การแปรรูปผักและผลไม้ (Fruit and Vegetable Processing) ซอสผลไม้,ผลไม้ดอง ifrpms@ku.ac.th
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป อาหารสร้างสุขภาพ (Functional Food),
เทคโนโลยีทางเอกซ์ทรุชัน (Extrusion Technology)
ผลไม้แช่อิ่มและอบแห้ง ifrcdc@ku.ac.th
 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม
(เจ้าหน้าที่วิจัย)
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร
(Food Technology and Industry)
ผลไม้แช่อิ่มและอบแห้ง ifrspy@ku.ac.th
วราภรณ์ ประเสริฐ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค (Instant Food),
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
ผลไม้แช่อิ่มและอบแห้ง ifrwrpp@ku.ac.th
ภัคณัฏฐ์ กุดวงษา ฝ่ายวิศวกรรม - ผลไม้แช่อิ่มและอบแห้ง ifrwkk@ku.ac.th
ประเภทการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และการถนอมอาหาร
ชื่อ-สกุล ฝ่าย/ศูนย์ สาขาวิชาที่เชียวชาญ สาขาวิชาที่สนใจ E-mail
ช่อลัดดา เที่ยงพุก ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป Fruit and Vegetable Processing แยม/เยลลี่/ทอฟฟี่ผลไม้/ทอฟฟี่เครื่องเทศและการถนอมอาหาร ifrcdt@ku.ac.th
กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป การแปรรูปผักและผลไม้ ทรัพย์สินทางปัญญา พิษวิทยาทางอาหาร - ifrkpp@ku.ac.th
ชิดชม ฮิรางะ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร/ อาหารเพื่อสุขภาพ/ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์/ การจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร /Thermal Process in Food Processing, Food Processing Improvement, Product Development, Nutraceutical and functional food, Food Safety and Quality Management System (GMP, HACCP) ลูกชิ้นและหมูยอ ifrcch@ku.ac.th
พิศมัย ศรีชาเยช ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป การแปรรูปด้วยความร้อน (Thermal Processing), การแปรรูปผักและผลไม้ (Fruit and Vegetable Processing) ซอสผลไม้,ผลไม้ดอง ifrpms@ku.ac.th
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป อาหารสร้างสุขภาพ (Functional Food), เทคโนโลยีทางเอกซ์ทรุชัน (Extrusion Technology) ผลไม้แช่อิ่มและอบแห้ง ifrnpl@ku.ac.th
 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

(เจ้าหน้าที่วิจัย)

ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร (Food Technology and Industry) ผลไม้แช่อิ่มและอบแห้ง ifrspy@ku.ac.th
ประมวล ทรายทอง ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ จุลชีววิทยาทางอาหาร เทคโนโลยีทางอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ นักเก็ตปลาส้ม ifrpmst@ku.ac.th
มาลัย เมืองน้อย ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ Food Microbiology - ifrmlb@ku.ac.th
อุษา ภูคัสมาส

(นักวิชาการโภชนาการ)

ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ การถนอมอาหาร - ifrusp@ku.ac.th
เย็นใจ ฐิตะฐาน

(ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์)

ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ พัฒนาตำรับอาหารไทย อาหารมังสวิรัติ ifryjt@ku.ac.th
สมจิต อ่อนเหม

(ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์)

ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ พัฒนาสูตรอาหารไทย แปรรูปผลิตผลการเกษตร (Thai Recipe Development) อาหารมังสวิรัติ ifrsco@ku.ac.th
วาสนา นาราศรี ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ - - ifrwsn@ku.ac.th
ประเภทการพัฒนาเครื่องดื่ม
ชื่อ-สกุล ฝ่าย/ศูนย์ สาขาวิชาที่เชียวชาญ สาขาวิชาที่สนใจ E-mail
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
(Food and Nutrition for Health)
- ifrnpv@ku.ac.th
สร้อยทอง สายหยุดทอง ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ จุลชีววิทยาประยุกต์ - ifrsos@ku.ac.th
มาลัย เมืองน้อย ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ Food Microbiology - ifrmlb@ku.ac.th
พิศมัย ศรีชเยช ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป การแปรรูปด้วยความร้อน (Thermal Processing),
การแปรรูปผักและผลไม้ (Fruit and Vegetable Processing)
การแช่แข็ง ifrpms@ku.ac.th
พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป Thermal Processing and Extrusion Processing ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง ifrpisut@ku.ac.th
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ Food safety, Health and Nutrition ปาท่องโก๋ ifrduh@ku.ac.th
สมจิต อ่อนเม

(ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์)

ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ พัฒนาสูตรอาหารไทย แปรรูปผลิตผลการเกษตร
(Thai Recipe Development)
นมถั่วเหลือง เต้าหู้หลอด เต้าหู้แข็ง เต้าฮวยน้ำขิง ifrsco@ku.ac.th
เย็นใจ ฐิตะฐาน

(ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์)

ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ พัฒนาตำรับอาหารไทย นมถั่วเหลือง เต้าหู้หลอด เต้าหู้แข็ง เต้าฮวยน้ำขิง ifryjt@ku.ac.th
วนิดา เทวารุทธิ์ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ - - ifrwnd@ku.ac.th
ประเภทเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร/ผลิตภัณฑ์ที่มีการหมัก
ชื่อ-สกุล ฝ่าย/ศูนย์ สาขาวิชาที่เชียวชาญ สาขาวิชาที่สนใจ E-mail
สร้อยทอง สายหยุดทอง ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ จุลชีววิทยาประยุกต์ - ifrsos@ku.ac.th
มาลัย เมืองน้อย ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ Food Microbiology - ifrmlb@ku.ac.th
สิริพร สธนเสาวภาคย์ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ Food Microbiology - ifrwnd@ku.ac.th
วันชัย พันธ์ทวี ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ Lactic and bacteria Utilization - ifrwcp@ku.ac.th
วินัศ ภูมินาถ ฝ่ายเคมีและกายภาพ เคมีอาหาร (Food Chemistry)/ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) - ifrwnd@ku.ac.th
ประเภทการพัฒนาน้ำปรุงรส
ชื่อ-สกุล ฝ่าย/ศูนย์ สาขาวิชาที่เชียวชาญ สาขาวิชาที่สนใจ E-mail
ช่อลัดดา เที่ยงพุก ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป Fruit and Vegetable Processing น้ำจิ้มสุกี้/น้ำจิ้มไก่ ifrcdt@ku.ac.th

เย็นใจ ฐิตะฐาน

(ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์)

ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ พัฒนาตำรับอาหารไทย - ifryjt@ku.ac.th
วาสนา นาราศรี ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ - น้ำสลัด ifrwsn@ku.ac.th
กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป การแปรรูปผักและผลไม้ ทรัพย์สินทางปัญญา
พิษวิทยาทางอาหาร
น้ำปลาหวาน ifrkpp@ku.ac.th

 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

(เจ้าหน้าที่วิจัย)

ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร (Food Technology and Industry) ผลไม้แช่อิ่มและอบแห้ง ifrspy@ku.ac.th
ประเภทการพัฒนาเอ็กซ์ทรูชั่น/ขนมคบเคี้ยว/อาหารเช้าธัญชาติ
ชื่อ-สกุล ฝ่าย/ศูนย์ สาขาวิชาที่เชียวชาญ สาขาวิชาที่สนใจ E-mail
จุฬาลักษณ์ จารุนุช ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป การแปรรูปผลิตผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะธัญพืชให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าเพิ่ม และมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยใช้เทคโนโลยีทางเอกซ์ทรูชั่น เทคโนโลยีทางเอกซ์ทรูชั่น ifrclc@ku.ac.th
พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป Thermal Processing and Extrusion Processing เทคโนโลยีทางเอกซ์ทรูชั่น ifrpisut@ku.ac.th
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป อาหารสร้างสุขภาพ (Functional Food), เทคโนโลยีทางเอกซ์ทรุชัน (Extrusion Technology) เทคโนโลยีทางเอกซ์ทรูชั่น ifrnpl@ku.ac.th
ประเภทขนมหวาน
ชื่อ-สกุล ฝ่าย/ศูนย์ สาขาวิชาที่เชียวชาญ สาขาวิชาที่สนใจ E-mail
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
(Food and Nutrition for Health)
- ifrnpv@ku.ac.th
เย็นใจ ฐิตะฐาน

(ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์)

ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ พัฒนาตำรับอาหารไทย - ifryjt@ku.ac.th
วาสนา นาราศรี ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ - - ifrwsn@ku.ac.th
วนิดา เทวารุทธิ์ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ - - ifrwnd@ku.ac.th
ประเภทด้านภูมิแพ้อาหาร
ชื่อ-สกุล ฝ่าย/ศูนย์ สาขาวิชาที่เชียวชาญ สาขาวิชาที่สนใจ E-mail
วิภา สุโรจนะเมธากุล ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร คุณสมบัติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งและข้าว การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตร (Starch Properties and Technology, Food Allergen) - ifrvis@ku.ac.th
ศิรินรัตน์ วรรณภินพงศ์ ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร  Food Allergen - ifrsrrw@ku.ac.th
ธิดา พลอยส่งศรี ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร  Food Allergen -
ประเภทด้านวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์
ชื่อ-สกุล ฝ่าย/ศูนย์ สาขาวิชาที่เชียวชาญ สาขาวิชาที่สนใจ E-mail
อ.ดร.จุฑาทิพย์  โพธิ์อุบล วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์

(กำแพงแสน)

เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตผลทางการเกษตร การเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตรในสภาพควบคุมและ
ดัดแปลงบรรยากาศ
คุณภาพและความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาของผลิตผลทางการเกษตร การแปรรูปและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร jutatip.po@ku.ac.th
อ.ดร.วิชชุพร  จันทร์ศรี พฤกษ์เศรษฐกิจ

(กำแพงแสน)

เทคโนโลยีการหมักจากจุลินทรีย์ จุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม Fermentation Technology Microbial Enzyme and Product จุลชีววิทยาประยุกต์ เน้นทางอาหารหมัก Enzyme and Product จากจุลินทรีย์ จุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม faasvpj@ku.ac.th
อ.ดร.สุทธิชา  ณ ระนอง
ธรรมสิทธิรงค์
วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์

(กำแพงแสน)

Analytical microbiology, Genetic engineering Systems biology, Food microbiology, Industrial microbiology sutticha.n@ku.ac.th
อ.ดร.อรวรรณ  ชุณหชาติ วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์

(กำแพงแสน)

Molecular Enzymology Food Biotechnology, Industrial Microbiology faasowc@ku.ac.th
ประเภทด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ชื่อ-สกุล ฝ่าย/ศูนย์ สาขาวิชาที่เชียวชาญ สาขาวิชาที่สนใจ E-mail
อ.ดร.อำพร เสน่ห์ เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ(บางเขน) Nanomaterials, Rapid Expansion of Supercritical Solutions. Supercritical Fluid Extraction. Formation of Nanoparticles by Supercritical Fluid Processes. Extraction of Bio-based Materials by Supercritical Fluids fagiams@ku.ac.th
อ.ดร.เลอพงศ์  จารุพันธ์ เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ(บางเขน)  Environmental Conscious Design, Operation Strategies, Simulation Distribution (Transport) Packaging, Biodegradable Packaging fagilpje@ku.ac.th
อ.ดร.รังรอง  ยกส้าน เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ(บางเขน) Biopolymers, Functional Polymers, Self-Assembling Molecules Biopolymers, Functional Polymers, Self-Assembling Molecules yyrangrong@yahoo.com
อ.ดร.ธาริณี  นามพิชญ์ เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ(บางเขน) Rubber Technology, Supercritical Fluid Extraction Rubber Technology, Synthetic Polymer and Biopolymer, Reinforcement and end use of Material by Nanoclay Composite fagitnn@ku.ac.th
ผศ.สุพัณณี  วรกิตสิทธิสาธร เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ(บางเขน) ออกแบบเบื้องต้น ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การใช้วัสดุในการออกแบบ การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์ fagisww@ku.ac.th
ผศ.สุขเกษม  สิทธิพจน์ เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ(บางเขน) Postharvest Packaging Packaging Testing sukasem.s@ku.ac.th
ผศ.สินีนาถ  จริยโชติเลิศ เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ(บางเขน) Food Packaging, Recycling, Packaging Materials, Packaging Standards & Regulation - sineenart.c@ku.ac.th
ผศ.สมพร  คงเจริญเกียรติ เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ(บางเขน) เศรษฐศาสตร์การบรรจุ บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง การสำรวจตลาดบรรจุภัณฑ์ การทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง fagispk@ku.ac.th
ผศ.ดร.ภิญญา  ศิลาย้อย เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ(บางเขน) Packaging Design Management, Packaging and Marketing Packaging Design, Computing in Package Design pinya.s@ku.ac.th
ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์  สรรพกุล เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ(บางเขน) Antimicrobial Packaging, Material Characterization, Research Methodology Packaging Materials, Permeability and Shelf-Life, Active Intelligent and Modified Atmosphere Packaging, Edible Coating and Film fagipas@ku.ac.th
ผศ.ดร.น้ำฝน  ลำดับวงศ์ เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ(บางเขน) Cereal and Stanch Chemistry and Technology, Relationship Between Stanch Fine Structure and Functional Properties Cereal and Stanch Chemistry and Technology, Relationships Between Stanch Fine Structure and Functional Properties faginfl@ku.ac.th
ผศ.ดร.ธัญญารัตน์  จิญกาญจน์ เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ(บางเขน) Packaging Machinery and Systems, Packaging Management, Operation and Technology เครื่องจักรทางการบรรจุ การบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรม fagitvp@ku.ac.th
ผศ.ชนัสสา  นันทิวัชรินทร์ เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ(บางเขน) Printing Printing fagicsn@ku.ac.th
รศ.ดร.วาณี  ชนเห็นชอบ เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ(บางเขน) การบรรจุอาหารและผลิตผลสด การบรรจุเพื่อการขนส่ง - fagivnc@nontri.ku.ac.th
รศ.จันทร์จรัส  ศรีศิริ เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ(บางเขน) ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ - fagijrs@ku.ac.th
รศ.ดร.งามทิพย์  ภู่วโรดม เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร วัสดุบรรจุย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ fagintp@ku.ac.th
อ.ดร.วิลาวัลย์  สินธุประภา เทคโนโลยีชีวภาพ (บางเขน) Microbial Genetics Microbial Enzymes fagiwlw@ku.ac.th
อ.ดร.ประกิต  สุขใย เทคโนโลยีชีวภาพ (บางเขน) Immobilization, Cofactor Regeneration System Enzyme Immobilization, Changes of Antioxidant During Storage of Freeze Dried Fruit prakit.s@ku.ac.th
ผศ.ดร.สุทธิพันธุ์  แก้วสมพงษ์ เทคโนโลยีชีวภาพ (บางเขน) เทคโนโลยีของยีน เทคโนโลยีของเอนไซม์ พันธุศาสตร์โมเลกุล - suttipun.k@ku.ac.th
ผศ.ดร.ภคมน  จิตประเสริฐ เทคโนโลยีชีวภาพ (บางเขน) Colloid and Surface Science, Cell Encapsulation - sutawadee.c@ku.ac.th
ผศ.ดร.ประมุข  ภระกูลสุขสถิตย์ เทคโนโลยีชีวภาพ (บางเขน) Enzyme Technology, Bioprocess Engineering, Food Biotechnology Industrial Fermentation, Bioseparation pramuk.p@ku.ac.th
ผศ.ดร.ณกัญภัทร  จินดา เทคโนโลยีชีวภาพ (บางเขน) เอนไซม์เทคโนโลยี การดัดแปรน้ำมัน การสกัดสารชีวภาพ การดัดแปรน้ำมันพืช และการใช้เอนไซม์ในการสกัดสารชีวภาพ faginkj@ku.ac.th
ผศ.ดร.ณัฐกานต์  นิตยพัธน์ เทคโนโลยีชีวภาพ (บางเขน) Environmental Biotechnology, Anaerobic Biodegradation Environmental Biotechnology & Food Biotechnology nuttakan.n@ku.ac.th
รศ.ดร.สุนีย์  นิธิสินประเสริฐ เทคโนโลยีชีวภาพ (บางเขน) Microbial Enzymatic System, Microbial Geneties Silage, Antimicrobial Substances, Hydrolytic Enzymes, Probiotic, Prebiotic fagisnn@nontri.Ku.ac.th
รศ.ดร.สาวิตรี  จันทรานุรักษ์ เทคโนโลยีชีวภาพ (บางเขน) Freezing & Chilling Process, Separation Process, fat & oil, พลังงาน Silage, Antimicrobial Substances, Hydrolytic Enzymes, Probiotic, Prebiotic sawitri.c@ku.ac.th
รศ.ดร.สาโรจน์  ศิริศันสนียกุล เทคโนโลยีชีวภาพ (บางเขน) Biochemical Engineering Fermentation Technology sarote.s@ku.ac.th
รศ.ดร.วีระสิทธิ์  สรรพมงคลไชย เทคโนโลยีชีวภาพ (บางเขน) Enzyme Technology, Industrial Fermentation Safety and Quality Control in Food Industry werasit.k@ku.ac.th
รศ.ดร.วิรัตน์  วาณิชย์ศรีรัตนา เทคโนโลยีชีวภาพ (บางเขน) Process modelling and process control การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการผลิต wirat.v@ku.ac.th
รศ.ดร.วิเชียร  ลีลาวัชรมาศ เทคโนโลยีชีวภาพ (บางเขน) การหมักดองด้วยแลคติคแอสิดแบคทีเรีย พันธุวิศวกรรมของแลคติคแอสิดแบคทีเรีย Probiotic Bacteriocin vichien.l@ku.ac.th
รศ.ดร.มังกร  โรจน์ประภากร เทคโนโลยีชีวภาพ (บางเขน) แบคทีเรียในกลุ่มแอคติโนมัยซีต Probiotic สำหรับการเลี้ยงกุ้ง การบำบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย mangkorn.r@ku.ac.th
รศ.ดร.เพ็ญแข  วันไชยธนวงศ์ เทคโนโลยีชีวภาพ (บางเขน) Biological Control Technology, Fermentation Optimization Product Recovery Technology fagipkw@ku.ac.th
รศ.ดร.กล้าณรงค์  ศรีรอต เทคโนโลยีชีวภาพ (บางเขน) เทคโนโลยีของแป้ง เทคโนโลยีน้ำตาล - aapkrs@ku.ac.th
อ.ดร.พิสิฏฐ์  ธรรมวิถี พัฒนาผลิตภัณฑ์ (บางเขน) Product Development Management, Applied Statistical Techniques for Agro-Industrial Research, Postharvest Technology and Fruit & Vegetable Processing, Multivariate Analysis - fagipsd@ku.ac.th
อ.ดร.เทพกัญญา  หาญศีลวัต พัฒนาผลิตภัณฑ์ (บางเขน) Emulsion, Hydrocolloid Emulsion, Hydrocolloid for Agro-Industrial Product Development fagityh@ku.ac.th
อ.ดร.ทานตะวัน  พิรักษ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ (บางเขน) Applications of Chitosan and Hydrocolloids in Meats and Meat Products, Protein Hydrolysates in Meats and Meat Products - fagitwk@ku.ac.th
ผศ.ดร.เสาวณีย์  เลิศวรสิริกุล พัฒนาผลิตภัณฑ์ (บางเขน) Fuzzy Logics, Data Envelopment Analysis, Production and Inventory Control การสร้างโมเดลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนากระบวนการผลิต การจัดการโซ่อุปทาน saowanee_98@yahoo.com,aapsal@ku.ac.th
ผศ.ดร.วิษฐิดา  จันทราพรชัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ (บางเขน) Natural Colorants, Color Evaluation Food Emulsions, Optical Properties of Foods fagiwdc@ku.ac.th
ผศ.ดร.วลัยรัตน์  จันทรปานนท์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ (บางเขน) Food Safety Food Microbiology, Food Sanitation, Food Safety fagiwlc@ku.ac.th
ผศ.ดร.นันทวัน  เทอดไทย พัฒนาผลิตภัณฑ์ (บางเขน) Process Modelling & Optimization Process Design, Monitoring System, Baking Technology faginwt@ku.ac.th
ผศ.ดร.ณัฐชนก  อมรเทวภัทร พัฒนาผลิตภัณฑ์ (บางเขน) พัฒนาและปรับปรุงการผลิตอาหารสัตว์โดยเฉพาะอาหารสัตว์น้ำ การเปลี่ยนแปลงการเคมีและฟิสิกส์ของแป้งในการผลิตอาหารสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์ (Feed Manufacturing) faginna@ku.ac.th
รศ.ดร.อนุวัตร  แจ้งชัด พัฒนาผลิตภัณฑ์ (บางเขน) Statistical Technique in Product Development, Modelling in Product Development, การวางแผนการทดลองทางพัฒนาผลิตภัณฑ์, การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและมิใช่อาหาร Biodegradable Film and Coating, Fruit Leather Development fagiavj@ku.ac.th
รศ.ดร.หทัยรัตน์  ริมคีรี พัฒนาผลิตภัณฑ์ (บางเขน) การวิจัยผู้บริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร การทดสอบผู้บริโภค fagihru@ku.ac.th
รศ.สมบัติ  ขอทวีวัฒนา พัฒนาผลิตภัณฑ์ (บางเขน) การแปรรูปอาหาร การพัฒนากรรมวิธีการผลิต เทคโนโลยีน้ำตาล เทคโนโลยีอาหารแห้ง เทคโนโลยีการแบ่งรูปผลิตภัณฑ์อาหาร fagisbk@ku.ac.th
รศ.ดร.รุ่งนภา  พงศ์สวัสดิ์มานิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ (บางเขน) วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร การใช้ไฮโดรคอลลอยด์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประเมินอายุการการเก็บของผลิตภัณฑ์ Snack technology การประเมินอายุการเก็บ Rice and starch technology fagiruw@ku.ac.th
รศ.ดร.เพ็ญขวัญ  ชมปรีดา พัฒนาผลิตภัณฑ์ (บางเขน) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ ผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงและข้าว การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส และการทดสอบผู้บริโภค Product Development, Nutrition, Sensory /Consumer Study fagipkc@ku.ac.th
รศ.ดร.ธงชัย  สุวรรณสิชณน์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ (บางเขน) การวัดค่าเนื้อสัมผัส การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การวัดค่าแบบไม่ทำลายด้วยเครื่อง Near Infrared spectroscopy - fagitcs@ku.ac.th
รศ.ดร.กมลวรรณ  แจ้งชัด พัฒนาผลิตภัณฑ์ (บางเขน) การประเมินคุณภาพทางเคมีและทางโภชนาการ เทคโนโลยีอาหารขบเคี้ยว การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบอุตสาหกรรมเกษตร การพัฒนาอาหารขบเคี้ยว ขนมไทย และอาหารโภชนาการ fagikwj@ku.ac.th
อ.ดร.อุทัย  กลิ่นเกษร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (บางเขน) Technology of Fats and Oils: Transesterification, Emulsion and Encapsulation Fats and Oils, Functional Food, Food Emulsion fagiutk@ku.ac.th
อ.ดร.สาวิตรี  ธรรมธงชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (บางเขน) Noodle Products, Mass Transfer in Starchy food Adsorption of Protein on Solid Surface, Food Safety Allergen -
อ.ดร.สายพิณ  ทานัชฌาสัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (บางเขน) Food Engineering, Bioinstrumentation, Enzyme Technology - saipin.t@ku.ac.th
อ.ดร.ศศิธร  ตรงจิตภักดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (บางเขน) Fruit & Vegetable Technology, Functional Foods, Bioactive Compounds in Fruits, Vegetables and Herbs Fruit & Vegetable Technology, Functional Foods fagiscw@ku.ac.th
อ.ดร.จิตศิริ  ราชตนะพันธุ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (บางเขน) จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology) ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) การใช้สารสกัดจากธรรมชาติยับยั้งจุลินทรีย์ (Natural Antimicrobial) chitsiri@hotmail.com
ผศ.ดร.สุดสาย  ตรีวานิช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (บางเขน) Genetic Engineering, Food Microbiology, Food Safety, Rapid Methods - osst@ku.ac.th
ผศ.ดร.วราภา  มหากาญจนกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (บางเขน) Food Microbiology, Food Sanitation Food Safety warapa.m@ku.ac.th
ผศ.ดร.วรรณี  จิรภาคย์กุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (บางเขน) Food Analysis, Food Flavor, Food Additive, Flower Analysis, Fruit and Vegetable Flavor Analysis, Food Additives fagiwnc@ku.ac.th
ผศ.ดร.มาศอุบล  ทองงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (บางเขน) Polysaccharide Interaction Polysaccharide and Colloid, Microstructure masubon.t@nontri.ku.ac.th
ผศ.ดร.ธนะบูลย์  สัจจาอนันตกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (บางเขน) Polysaccharides Chemistry Postharvest Technology, Thermal Processing, Polysaccharides, Phytochemicals tanaboon.s@ku.ac.th
รศ.ดร.สิรี  ชัยเสรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (บางเขน) Confectionery Technology, Chemistry and Analysis of Aroma Compounds in Thai Food and Ingredients Flavor in Foods, Confectionery Technology siree.c@ku.ac.th
รศ.ดร.สงวนศรี  เจริญเหรียญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (บางเขน) Freezing Preservation of Foods, Enhance Stability of Food using Physico Chemical Principles - fagisscr@ku.ac.th
รศ.ดร.วรรณวิบูลย์  กาญจนกุญชร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (บางเขน) Fishery Product Technology Egg Product Technology fagiwwg@ku.ac.th
รศ.ดร.ปาริฉัตร  หงสประภาส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (บางเขน) Food Colloids and Biopolymers, Food Microstructure Mixing of Biopolymer and its Influences on Food Qualities, Controlled Release of Functional Ingredients parichat.h@ku.ac.th
รศ.ดร.ปริศนา  สุวรรณาภรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (บางเขน) Cereal Technology, New Product Development Management Food Product Marketing, Applied Statistic for Food Science Research prisana.s@ku.ac.th
รศ.ดร.โชคชัย  ธีรกุลเกียรติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (บางเขน) Processing of Food and Beverage from Food Plants, Functional Ingredients from Food Plants Antibrowning Agents from Food Plants, Enzymes in Food Quality and Processing, Beverage Biochemistry and Processing, Rice Bran Protein Concentrate and its Applications in Food and Beverage Products chockchai.t@ku.ac.th
ศ.ดร. อรอนงค์  นัยวิกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (บางเขน) Cereal Chemistry, Carbohydrate in Foods Food Analysis, Food Chemistry, Rice Chemistry &Technology, Food Nutrition fagionn@nontri.ku.ac.th
อ.ดร.พรธิภา  องค์คุณารักษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (บางเขน) Supply Chain Management, Simulation, Computer Based Decision Support System Supply Chain Management (Inventory, Transportation), Bin Packing Problem pornthipa.o@ku.ac.th
อ.ดร.ธนโชติ  บุญวรโชติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (บางเขน) Market Microstructure Investment Futures, Risk Management tanachote.b@ku.ac.th
ผศ.ดร.รวิพิมพ์  ฉวีสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (บางเขน) Data Modelling using classical statistic, Neural networks and geostatistics Economic Analysis of Industrial Investments fagirpc@ku.ac.th
ผศ.ดร.ปรารถนา  ปรารถนาดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (บางเขน) Vehicle Routing, Operations Research Production Planning, Inventory Control fagiptp@ku.ac.th
ผศ.ดร.ธนิต  พุทธพงษ์ศิริพร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (บางเขน) Information Systems Engineering, System Analysis and Design Intelligent Information Systems, Data Mining thanitpu@gmail.com
ผศ.ดร.ชุติมา  ไวศรายุทธ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (บางเขน) Production Control and Quality Management - fagicmw@ku.ac.th
ประเภทด้านวิศวกรรมการอาหาร
ชื่อ-สกุล ฝ่าย/ศูนย์ สาขาวิชาที่เชียวชาญ สาขาวิชาที่สนใจ E-mail
อ.อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร วิศวกรรมการอาหาร
(กำแพงแสน)
ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตอาหาร - fengadp@ku.ac.th
อ.ดร.สุกัญญา  วิชชุกิจ วิศวกรรมการอาหาร
(กำแพงแสน)
Food Rheology Product Development, Food Packaging and Sensory fengskw@ku.ac.th
อ.วรศักดิ์  สมตน วิศวกรรมการอาหาร
(กำแพงแสน)
การคัดคุณภาพผักและผลไม้ Thermodynamics fengwss@ku.ac.th
อ.ดร.วงศ์ผกา  วงศ์รัตน์ วิศวกรรมการอาหาร
(กำแพงแสน)
Process Optimization Process Optimization fengwkw@ku.ac.th
ผศ.ดร.สุวรรณ  หอมหวล วิศวกรรมการอาหาร
(กำแพงแสน)
Dairy Farm Machinery Dairy Process Engineering fengswh@ku.ac.th
ผศ.ดร.รณฤทธิ์  ฤทธิรณ วิศวกรรมการอาหาร
(กำแพงแสน)
Near Infrared Spectroscopy (NIR) Nondestructive Evaluation, Food Processing Machinery - fengror@ku.ac.th
ผศ.ดร.มนต์ทิพย์  ช่ำชอง วิศวกรรมการอาหาร
(กำแพงแสน)
Simulation and modelling of heat & mass transfer and fluid dynamics in Food processing. - fengmoc@nontri.ku.ac.th
ผศ.ดร.เชาว์  อินทร์ประสิทธิ์ วิศวกรรมการอาหาร
(กำแพงแสน)
ออกแบบเครื่องจักรในการแปรรูปอาหาร, กระบวนการในการแปรรูปอาหาร,เครื่องจักรในการแปรรูปอาหาร เครื่องจักรในการแปรรูปอาหาร fengchi@ku.ac.th
รศ.ดร.อนุพันธ์  เทอดวงศ์วรกุล วิศวกรรมการอาหาร
(กำแพงแสน)
Non-Destructive Evaluation of Fruit Quality - fengant@ku.ac.th
รศ.ดร.รังสินี  โสธรวิทย์ วิศวกรรมการอาหาร
(กำแพงแสน)
Biodegradable and Edible Films and Coatings Extrusion Process, Development of Food Technology fengrns@ku.ac.th
รศ.ประภาศรี  สิงห์รัตน์ วิศวกรรมการอาหาร
(กำแพงแสน)
Unit Operation in Food Engineering Conversion of Energy From Biomass fengpsr@ku.ac.th
ประเภทด้านผลิตภัณฑ์ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชื่อ-สกุล ฝ่าย/ศูนย์ สาขาวิชาที่เชียวชาญ สาขาวิชาที่สนใจ E-mail
รศ.ดร.อรพินท์  จินตสถาพร เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า (บางเขน) อาหารสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า โภชนศาสตร์ และเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการจัดการระบบการเลี้ยง ffisora@ku.ac.th
อ.ดร.วรรณวิมล  คล้ายประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ประมง (บางเขน) การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของสัตว์น้ำ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงโดยใช้ความร้อนสูง ffiswak@ku.ac.th
อ.ดร.นันทิภา  พันธุ์สวัสดิ์ ผลิตภัณฑ์ประมง (บางเขน) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปสัตว์น้ำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ffisntp@ku.ac.th
อ.ดร.จุฑา  มุกดาสนิท ผลิตภัณฑ์ประมง (บางเขน) Food Chemistry, Food Analysis and Flavor Chemistry Food Chemistry, Food Analysis and Flavor Chemistry ffisjum@ku.ac.th
อ.ดร.จีรวรรณ  มณีโรจน์ ผลิตภัณฑ์ประมง (บางเขน) วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร ffisjwm@ku.ac.th
อ.ดร.จีรภา  หินซุย ผลิตภัณฑ์ประมง (บางเขน) การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ และเอนไซม์จากสัตว์น้ำ เคมี และชีวเคมี ffisjrp@ku.ac.th
ผศ.ดร.เยาวภา  ไหวพริบ ผลิตภัณฑ์ประมง (บางเขน) Polymer :Chitosan; Cell Culture Technology (BEVS) Food Safety Risk Analysis ffisywp@ku.ac.th
ผศ.ดร.พงษ์เทพ  วิไลพันธ์ ผลิตภัณฑ์ประมง (บางเขน) จุลชีววิทยาอาหาร การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สารยับยั้งจุลินทรีย์จากธรรมชาติ ffisptw@ku.ac.th
ผศ.ดร.ปัทมา  ระตะนะอาพร ผลิตภัณฑ์ประมง (บางเขน) การแปรรูปสัตว์น้ำ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การใช้ความร้อนในการแปรรูป วิศวกรรมแปรรูปอาหาร ffispmr@ku.ac.th
ผศ.ดร.จิราพร  รุ่งเลิศเกรียงไกร ผลิตภัณฑ์ประมง (บางเขน) การแปรรูปสัตว์น้ำ การควบคุมคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์, เคมีของโปรตีน ffisjpr@ku.ac.th
ผศ.ดร.กังสดาลย์  บุญปราบ ผลิตภัณฑ์ประมง (บางเขน) จุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์ประมง Natural Products in Algae, Chemistry in Fishery Products ชีวพิษในสัตว์ทะเล ระบบคุณภาพในผลิตภัณฑ์ประมง Post Harvest Technology ffisksb@ku.ac.th
รศ.ดร.วันชัย  วรวัฒนเมธีกุล ผลิตภัณฑ์ประมง (บางเขน) เคมีและชีวเคมีของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายและเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ น้ำมันปลา ffiswcw@ku.ac.th
รศ.มัทนา  แสงจินดาวงษ์ ผลิตภัณฑ์ประมง (บางเขน) จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ประมง จุลชีววิทยาในทะเล jjismms@nontri.ku.ac.th
ประเภทด้านการเกษตรและเทคโนโลยีทางอาหาร
ชื่อ-สกุล ฝ่าย/ศูนย์ สาขาวิชาที่เชียวชาญ สาขาวิชาที่สนใจ E-mail
อ.ดร.ดลฤดี  ใจสุทธิ์ เกษตรกลวิธาน (บางเขน) เทคโนโลยีการอบแห้ง พลังงานทดแทน การจัดการพลังงาน เทคโนโลยีการอบแห้ง การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร พลังงานทดแทน agrddj@ku.ac.th
ผศ.ดร.พจนา  สีมันตร เกษตรกลวิธาน
(กำแพงแสน)
เทคโนโลยีการแปรรูป เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระบบคุณภาพ agrpns@ku.ac.th
ผศ.สมพงษ์  เจษฎาธรรมสถิต เกษตรกลวิธาน(บางเขน) ระบบการให้น้ำพืช และคอมพิวเตอร์ในการคำนวณสูตรอาหารสัตว์ การสำรวจรังวัด การออกแบบระบบการให้น้ำพืช โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณสูตรอาหาร agrspj@ku.ac.th
รศ.ดร.พงศ์เทพ  อัครธนกุล กีฏวิทยา (บางเขน) Apiculture, Insect Behavior, Biological Systematics, Food and Agriculture Development - agrpta@ku.ac.th
รศ.ดร.สุรศักดิ์  นิลนนท์ พืชสวน (บางเขน) สรีรวิทยา การผลิตพืชสวน (ไม้ผล) เน้นไม้เมืองร้อนและกึ่งร้อน องุ่นรับประทานสด และองุ่นทำไวน์ การทำไวน์ agrsrn@ku.ac.th
อ.สุจิตตา  เรืองรัศมี คหกรรมศาสตร์ (บางเขน) กระบวนการถนอมและแปรรูปอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ agrstrm@ku.ac.th
อ.ดร.ศิริพร  เรียบร้อย คหกรรมศาสตร์ (บางเขน) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เคมีและชีวเคมีอาหารทะเล คุณสมบัติเชิงหน้าที่ขององค์ประกอบอาหาร riebroys@hotmail.com
อ.ดร.มาริษา ภู่ภิญโญกุล คหกรรมศาสตร์ (บางเขน) อนามัยสิ่งแวดล้อม โภชนาการและสิ่งแวดล้อม agrmsp@ku.ac.th
ผศ.ดร.อัญชนีย์  อุทัยพัฒนาชีพ คหกรรมศาสตร์ (บางเขน) Human Nutrition การวิเคราะห์สารอาหาร พิษวิทยาของอาหาร agranu@ku.ac.th
ผศ.ขนิษฐา  พูนผลกุล คหกรรมศาสตร์
(บางเขน)
อาหารและโภชนาการ การประกอบอาหารไทยและตะวันตก สุขาภิบาลอาหาร Food Safety, International Cuisine agrktp@ku.ac.th
รศ.สิริพันธุ์  จุลกรังคะ คหกรรมศาสตร์
(บางเขน)
อาหาร โภชนาการ อาหารและโภชนาการกับสุขภาพ การแปรรูปอาหาร siripun29@yahoo.com
รศ.ดร.ทัศนีย์  ลิ้มสุวรรณ คหกรรมศาสตร์
(บางเขน)
โภชนาการและวิทยาศาสตร์การอาหาร โภชนาการและวิทยาศาสตร์การอาหาร Tasaneelim45@yahoo.com
อ.ดร.เกรียงไกร  พัทยากร เทคโนโลยีการอาหาร
(สกลนคร)
Food microbiology and biotechnology. Fermentation technology - csnkkp@ku.ac.th
อ.ดร.อรอนงค์  ฐาปนพันธ์นิติกุล เทคโนโลยีการอาหาร
(สกลนคร)
Flavor Encapsulation, Food encapsulation, Molecular starch inclusion complexes
สารสำคัญในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารของท้องถิ่น
Indigenous Product csnont@ku.ac.th
อ.จินตนา  ต๊ะย่วน เทคโนโลยีการอาหาร
(สกลนคร)
จุลชีววิทยาอาหาร, เทคโนโลยีการหมัก
ความสนใจ: แบคทีเรียกรดแลคติก: การใช้ประโยชน์ในอาหาร  การยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค
- chobvijuk@hotmail.com
อ.ชื่นจิต  จันทจรูญพงษ์ เทคโนโลยีการอาหาร
(สกลนคร)
จุลชีววิทยาและความปลอดภัยทางอาหาร
สุขาภิบาลทางอาหารมาตรฐานอาหาร
- csncjc@ku.ac.th
อ.ชุลีพร  ชำนาญค้า เทคโนโลยีการอาหาร
(สกลนคร)
เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร  จุลชีววิทยาอาหาร และเทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - csncpc@ku.ac.th
อ.บุศราวรรณ  ไชยะ เทคโนโลยีการอาหาร
(สกลนคร)
Bakery Products, Food Chemistry, Food Safety - csnbwc@ku.ac.th
อ.ปานวาด  พรหมดี เทคโนโลยีการอาหาร
(สกลนคร)
Fishery and meat products, Probiotics and functional food - -
อ.ดร.รชา  เทพษร เทคโนโลยีการอาหาร
(สกลนคร)
Antimicrobial from medicinal plants, Food microbiology,
Food safety and sanitary, Sanitary Technology
Disinfectants and their applications
Antimicrobial edible film.
- fnarct@csc.ku.ac.th
อ.รุ่งกานต์  บุญนาถกร เทคโนโลยีการอาหาร
(สกลนคร)
กระบวนการแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน
บรรจุภัณฑ์อาหาร
การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร
- csnrkb@ku.ac.th
อ.โศรยา  แสนเมือง เทคโนโลยีการอาหาร
(สกลนคร)
Food processed engineering - sosaen@hotmail.com
อ.ดร.สุริยัณห์  สุภาพวานิช เทคโนโลยีการอาหาร
(สกลนคร)
Biochemistry of Fruit Softening
Postharvest Physiology and Technology of Fruit and Vegetables
- csnsys@ku.ac.th
อ.ดร.โสรยา  เกิดพิบูลย์ เทคโนโลยีการอาหาร
(สกลนคร)
Thermal Processing and Food Engineering Meat and Fishery Processing Bakery Products Image Analysis and Simulation - csnsyk@ku.ac.th;

soraya_kerd@yahoo.com

ผศ.ดร.อนุกูล  วัฒนสุข เทคโนโลยีการอาหาร
(สกลนคร)
Food Engineering, Heating Process, Membrane Filtration, วิศวกรรมอาหาร, การออกแบบโรงงาน, อุตสาหกรรมอาหาร, เทคโนโลยีการกรองด้วยเมมเบรน, เทคโนโลยีการทำแห้ง, เทคโนโลยีทางความร้อน, สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร, การใช้หม้อนึ่งฆ่าเชื้อสำหรับ, ภาชนะอ่อนตัวทนความร้อนสูง(pouch), พลังงานทดแทนประเภทน้ำมันไบโอดีเซล Drying, Retort Pouch Processing, Membrane Technology fagiakw@ku.ac.th
อ.อรัญญา  พรหมกูล เทคโนโลยีการอาหาร
(สกลนคร)
การศึกษาสารสกัดและคุณลักษณะของโพลีแซคคาร์ไรด์จากพืช - aranya@csc.ku.ac.th
อ.วอริสรา  โพธิ์สนาม เทคโนโลยีการอาหาร
(สกลนคร)
เคมีอาหาร  หลักการวิเคราะห์อาหาร
เทคโนโลยีกระบวนแปรรูปอาหาร (เน้นเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม)
- poona_ku@hotmail.com
อ.อาภัสสร  ศิริจริยวัตร เทคโนโลยีการอาหาร (สกลนคร) เทคโนโลยีการอบแห้ง และการแช่เยือกแข็ง - apatsorn@hotmail.com
นางสาวสิรินาฏ เนติศรี
(นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์)
เทคโนโลยีการอาหาร(สกลนคร) Food flavor, Food colloid, Sensory evaluation - Poo032@hotmail.com
นางสาวสุธิชา  พืชสิงห์
(นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์)
เทคโนโลยีการอาหาร (สกลนคร) การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและคุณภาพผักและผลไม้, หลักกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร, หลักการใช้ HPLC และ GC,บรรจุภัณฑ์อาหาร - sutichap@hotmail.com
นางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ
(นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์)
เทคโนโลยีการอาหาร (สกลนคร) Food Microbiology, Bacterial Endospore, Anaerobic Bacteria - sowvaauy@hotmail.com
อ.กานดา ล้อแก้วมณี ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (สกลนคร) โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว (Non-ruminant nutrition) การผลิตสัตว์ปีก (Poultry production) - csnkdp@ku.ac.th
อ.ชื่นจิต  แก้วกัญญา ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (สกลนคร) การผลิตพืชอาหารสัตว์, การใช้พืชอาหารสัตว์ในระบบการปลูกพืช, การจัดการดินโดยใช้พืชอาหารสัตว์ - csncjk@ku.ac.th,

chunjit_6@hotmail.com

ดร.ปฐมา  จาตกานนท์ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ (บางเขน) - - aappmc@ku.ac.th
ดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาลและยางพารา(บางเขน) - - aaprnt@ku.ac.th
นางสาวเนตรดาว  มุสิกมาศ หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาลและยางพารา (บางเขน) - - natedao_m@hotmail.com
ดร.ศิริลักษณ์  เลี้ยงประยูร หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาลและยางพารา (บางเขน) - - -
น.ส.เรืองรอง  ทองตัน หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาลและยางพารา (บางเขน) - - fagirrt@ku.ac.th
นายวิขัณฑ์  อรรณพานุรักษ์ หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ (บางเขน) - - aapwia@ku.ac.th
นายชัยพร  สามพุ่มพวง หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ (บางเขน) - - aapcps@ku.ac.th
นางสาวสุธีรา วิทยากาญจน์
(เจ้าหน้าที่วิจัย)
หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ (บางเขน) - - -
น.ส.พรดรัล จุลกัลป์ (เจ้าหน้าที่วิจัย) หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีข้าว - - -
น.ส.อุดมลักษณ์  สุขอัตตะ หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชสมุนไพรและความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ - aapuls@ku.ac.th
น.ส.ประภัสสร  รักถาวร หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชสมุนไพรและความหลากหลายทางชีวภาพ จุลชีววิทยา - aappsr@ku.ac.th
นายวุฒินันท์  คงทัด หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีกระดาษและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน เยื่อและกระดาษพื้นบ้าน - aapwnk@ku.ac.th
นางสาริมา สุนทรารชุน หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีกระดาษและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน - - aapsms@ku.ac.th
ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ หัวหน้าฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ Molecular Biology and Enzyme Technology - p-vaithanomsat@yohoo.com
นายรุ่งอรุณ  สุ่มแก้ว หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม - - rungarun64@yahoo.com
นางวิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ - aapwpr@ku.ac.th
น.ส.วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม - - biot11@hotmail.com
น.ส.พนิดา วงษ์แหวน
(เจ้าหน้าที่วิจัย)
หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ - -
น.ส.สิริทรัพย์  เลิศปรัชญญานันท์
(เจ้าหน้าที่วิจัย)
หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม - - -
น.ส.สุพนิดา  วินิจฉัย หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอางฯ - aappsw@ku.ac.th
นางสุคันธรส ธาดากิตติสาร หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีเอ็นไซม์และการจัดการของเสีย เอนไซม์เทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - aapsrt@ku.ac.th
น.ส.พรพรรณ  สิระมนต์ หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีเอ็นไซม์และการจัดการของเสีย - - -
น.ส.วราภรณ์  อภิวัฒนาภิวัต หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีเอ็นไซม์และการจัดการของเสีย - - -
นายภัทร  คมกมล หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีเอ็นไซม์และการจัดการของเสีย - - -
นางสาวมลนพรรษ  สงพิมพ์ หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีเอ็นไซม์และการจัดการของเสีย - - -
ดร.ศุมาพร  เกษมสำราญ หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย Near-Infrared Spectroscopy, เคมีวิเคราะห์ - aapspk@ku.ac.th
น.ส.ณัฐภรณ์  สุทธิวิจิตรภักดี หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย - - -
นายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย - - -