กิจกรรม

อาหารทะเลปลอดภัย: “สบายใจเมื่อรับทาน” (กรณีไร้ไขมันทรานส์)

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการเสวนาซีรีส์ เรื่อง อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 4: อาหารปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน” กรณีไร้ไขมันทรานส์ ให้กับผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

โครงการยกระดับและขยายเครือข่าย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST Net) สู่มาตรฐานสากล

จัดโดยศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการตรวจสอบและประกันคุณภาพความปลอดภัยของอาหารให้เป็นระดับสากล รวมถึงเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

อาหารทะเลปลอดภัย: “สบายใจเมื่อรับทาน”

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเสวนาซีรีย์ 3เรื่องอาหารทะเลปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน” รองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อนำเสนอสถานการณ์และการควบคุมห้ามใช้ฟอร์มาลีนในผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

1 18 19 20 21