โครงการยกระดับและขยายเครือข่าย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST Net) สู่มาตรฐานสากล

โครงการยกระดับและขยายเครือข่าย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST Net) สู่มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านเกษตรและอาหาร (Agri-Food) ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออกลุ่มน้ำโขง (EWAC) และอาเซียน (AEC) จัดโดยศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการตรวจสอบและประกันคุณภาพความปลอดภัยของอาหารให้เป็นระดับสากล รวมถึงเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยให้มีความชำนาญและเป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่าย FQA Laboratory Network เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ศูนย์กลางอาหารโลกของอาเซียนและส่งเสริมประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก 4 มหาวิทยาลัย ดังนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และมหาวิทยาลัยนครพนม ตามลำดับ ทั้งนี้กิจกรรมของโครงการจะเน้นในด้านการสร้างความร่วมมือของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเสริมสร้างและเพิ่มศักยภาพการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ โดยได้จัดอบรมและฝึกปฏิบัติจริง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะมีการจัดกิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการต่อไปในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561