admin

เปิดรับสมัคร การฝึกอบรมหลักสูตร Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 3

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 2 ในวันที่ 21-23 มกราคม พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะกรรมการอาหารและยา ขอเสนอสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักวิจัยเพื่อการยื่นขอจดทะเบียน อย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 5 เรื่อง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะกรรมการอาหารและยา ขอเสนอสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักวิจัยเพื่อการยื่นขอจดทะเบียน อย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 5 เรื่อง

อาหารทะเลปลอดภัย: “สบายใจเมื่อรับทาน” (กรณีไร้ไขมันทรานส์)

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการเสวนาซีรีส์ เรื่อง อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 4: อาหารปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน” กรณีไร้ไขมันทรานส์ ให้กับผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

กิจกรรมสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างศักยภาพของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารและบุคลากรภายใต้ โครงการยกระดับและขยายเครือข่ายศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มก. (KU FIRST Net) สู่มาตรฐานสากล

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำเนินงานโครงการยกระดับและขยายเครือข่ายศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มก. (KU FIRST Net) สู่มาตรฐานสากล

โครงการยกระดับและขยายเครือข่าย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST Net) สู่มาตรฐานสากล

จัดโดยศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการตรวจสอบและประกันคุณภาพความปลอดภัยของอาหารให้เป็นระดับสากล รวมถึงเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

อาหารทะเลปลอดภัย: “สบายใจเมื่อรับทาน”

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเสวนาซีรีย์ 3เรื่องอาหารทะเลปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน” รองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อนำเสนอสถานการณ์และการควบคุมห้ามใช้ฟอร์มาลีนในผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดงานวิจัย (Research Manager: RM)” รุ่นที่ 15 ให้กับ นักวิชาการ นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 100 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” รุ่นที่ 10 ให้กับ นักวิชาการ นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 100 คน เพื่อให้ได้รับความรู้