อาหารทะเลปลอดภัย: “สบายใจเมื่อรับทาน”

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเสวนาซีรีย์ 3เรื่องอาหารทะเลปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน” รองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อนำเสนอสถานการณ์และการควบคุมห้ามใช้ฟอร์มาลีนในผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ข้อกำหนดและการใช้วัตถุเจือปนในอาหารทะเล มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบคุณภาพอาหารทะเล ณ ห้องบุหลันพิทักษ์ผล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561