ภาพกิจกรรม “RAINS by KU Research Connect”

📣 ภาพกิจกรรม “RAINS by KU Research Connect” จัดโดย โครงการ RAINS for Central Food Valley by KU ดำเนินงานโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างนักวิจัยและภาคเอกชน ในเครือข่าย RAINS for Thailand Food Valley by KU เพื่อให้เกิดการผลักดันให้งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และพัฒนาขยายผล RAINS ให้ยั่งยืนต่อไป

⭐️ ภายในงานยังมีนิทรรศการผลงาน RAINS for Thailand Food Valley by KU ตั้งแต่ปี 2559-2566

🔹 เปิดงานโดย นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

🔹 กล่าวรายงานการดำเนินงานโดย รศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🔹 ดำเนินรายการโดย ดร.เรืองรอง ทองตัน นักวิจัย ชำนาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 และห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567