ขอเชิญเข้าร่วมงาน “The 14th Asian Conference on Lactic Acid Bacteria”

🌿 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FoodInnopolis@Kasetsart) ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด “The 14th Asian Conference on Lactic Acid Bacteria” การใช้ประโยชน์ของแบคทีเรียกรดแลกติกในรูปโพรไบโอติกในอุตสาหกรรมอาหารและยา

💡ในหัวข้อสุดพิเศษ Special Session Probiotics: Exploring Trends and Industry Practices จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน

✨ Trends in Probiotics
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิมล เจริญสิทธิ์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
✨ Regulatory perspectives on Probiotics
โดย ดร.นิภา โชคสัจจะวาที
นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
✨ Upstream Production of Probiotics
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติพงษ์ รัตนาภรณ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการเมืองนวัตกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
✨ Downstream Probiotic Production and Quality Control
โดย รองศาสตราจารย์ อภิชาติ บุญทาวัน
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

🗓 เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤษภาคม 2567

📍 สามารถลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/ttPe9CsY8kDXa1Cu8
หรือสแกน QR Code
*ค่าลงทะเบียนร่วมงาน 1,000 บาท/ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ ชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่คืนเงินทุกกรณี