LIVE :: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Turbocharge Your Sales with AI-Driven e-Marketing”

ถ่ายทอดสด
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Turbocharge Your Sales with AI-Driven e-Marketing”
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 511 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรับชมออนไลน์ได้ที่ลิงค์ https://www.facebook.com/RAINSKUCTFV/videos/908859117688629/
จัดโดย  โครงการ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINs for Thailand Food Valley ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดำเนินงานโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ. มก.) ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)