ข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แก่ บริษัท ดิจิทีฟ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างให้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการิ่ดำเนินงานโครงการพัฒนา SME Portal และระบบกลางในการให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

KUFIRST ส่งเสริมสนับสนุน ทั้งงานบริการวิชาการ งานวิจัย ด้านนวัตกรรมอาหาร การฝึกอบรม สัมมนาให้ความรู้ การตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร การรับรองมาตรฐาน KU Premium การเพิ่มกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยคณะสถาบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือข่าย ได้แก่ Food Innopolis ITAP และ Food valley ภาคกลาง เป็นต้น

ผ่านทาง https://www.smeone.info/posts/view/5122?category=38https://youtu.be/SyX_einLZHs

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) – smeone เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย