LIVE :: FI@Kasetsart Food Forum #2/2023

📣📣 ถ่ายทอดสด

กิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #2/2023

ในหัวข้อ “อาหารฟังก์ชันเพื่อเสริมสุขภาพของสมอง (Functional Food for Brain Health)” จัดโดย เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart)”

วิทยากรโดย
ดร.ดาลัด ศิริวัน และ ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล
นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ที่ลิงค์ https://fb.watch/kCE2KW9Wk8/?mibextid=v7YzmG