ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรมแปรรูปอาหาร (Innovation of food processing)

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🎉 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรมแปรรูปอาหาร (Innovation of Food Processing)
บรรยายโดย นางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์ นักวิจัยชำนาญการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในประเด็นความรู้ดังต่อไปนี้
✅  นวัตกรรม คืออะไร?
✅ ตัวอย่างนวัตกรรมอาหาร
✅ นวัตกรรมการป้องกันการเกิด oxidation
✅ นวัตกรรมการลดใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตอาหาร
✅ กระบวนการแปรรูปอาหาร (Food Processing) เบื้องต้น
✅ นวัตกรรมอาหารปลอดภัย (Innovation for Food Safety)
✅ นวัตกรรมการป้องกันอันตรายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในอาหารและลดความเสี่ยงให้กับผู้บริโภค
✅  Food Trends เทรนด์อาหารมาแรง

🕰 ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ค่าลงทะเบียน 1,500.- บาท  ผ่านช่องทาง Webex

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :-
🏢 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
☎ โทรศัพท์ : 0-2942-8629 ต่อ 1223 📲 081-890-4224(คุณสงกรานต์ ลาเวียง , คุณสุพรรษา สายสินธุ์)
📧 E-mail: ifrskl@ku.ac.th , kuthaifood@gmail.com
📑 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Website : https://shorturl.asia/Vb306 หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด