เสวนาซีรีส์ เรื่อง อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 5: ผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน”

เสวนาซีรีส์ เรื่อง อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 5:
ผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน”

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)จัดเสวนาซีรีส์ เรื่อง อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 5: ผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน”
ให้กับผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมไปถึงประชาชนทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 77 คน ได้รู้ถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ เทคนิคที่ใช้ในกระบวนการผลิตอย่างปลอดภัย รวมถึงไขข้อสงสัย
กรณีปริมาณสารปนเปื้อนในผักไฮโดรโพนิกส์และสร้างความเข้าใจเพื่อลดความตื่นตระหนกให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภค เมื่อวันที่
20 ธันวาคมพ.ศ. 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์