ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการบรรยาย เรื่อง “หลักการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ที่ดีและปลอดภัย สำหรับผู้สนใจทั่วไป”

“หลักการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ที่ดีและปลอดภัย สำหรับผู้สนใจทั่วไป” 

 

การบรรยาย เรื่อง “หลักการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ที่ดีและปลอดภัย สำหรับผู้สนใจทั่วไป”จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินงานโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)เพื่อนำเสนอ คุณภาพและความปลอดภัยด้านการบริโภคผักไฮโดรโพนิกส์ ความรู้เบื้องต้นการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ การจัดการฟาร์มผักไฮโดรโพนิกส์ การจัดการโรคพืชและแมลงศัตรูพืช ในฟาร์มผักไฮโดรโพนิกส์ และการจัดการสารเคมีกำจัดศัตรูพืช รวมถึงการจัดเก็บและทำลาย
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น.
ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม คลิกที่นี่

กำหนดการ คลิกที่นี่

สถานที่อบรม แผนที่

 

 

คุณปรียชาติ จันทโชติ/คุณณัฐชา พัตรปาน
ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-942-8629-35 ต่อ 1307, 094-705-8054
โทรสาร 02-942-7991 Email: kufsp@hotmail.com