โปรตีนทางเลือก…อาหารใหม่ อาหารแห่งอนาคต: พลิกโฉมโปรตีนเกษตร

📌 โปรตีนทางเลือก…อาหารใหม่ อาหารแห่งอนาคต: พลิกโฉมโปรตีนเกษตร
หัวข้อที่สองของ KU-FIRST Webinar: Food Safety and Nutrition Security Series
เว็บบินาร์ เสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย โภชนาการมั่นคง
จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)
ดำเนินงานโดย นิตยสารอินโนแล็ป

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-15.45 น.

ลงทะเบียนได้แล้วที่ https://forms.gle/6ZrrwbsvtgLLbq7W6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณปรียชาติ จันทโชติ
ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 094-705-8054 หรือ kufsp@hotmail.com
คุณกรุณา จีนถนอม
โทรศัพท์ 062-591-6596 หรือ innolabthailand@gmail.com