ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “สัมมนาการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร”

สัมมนาให้ความรู้เรื่อง การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร

สวทช. โดย Food Innopolis ร่วมกับ ITAP
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “สัมมนาการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร” เพื่อรับฟังความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาหารและการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ เตรียมความพร้อมในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

หัวข้อการบรรยาย
*กฎหมายอาหารและการขออนุญาตผลิตภัณฑ์
*การจัดประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพและการให้คำปรึกษาในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์
พิเศษ การให้คำปรึกษาแบบ One on One โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ เมืองนวัตกรรมอาหาร (ช่วงบ่าย)

วิทยากร
คุณอรสุรางค์ ธีระวัฒน์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คุณทิพย์วิมล จุลหาญกิจ เภสัชกรชำนาญการ กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ
คุณฐิติกานต์ เพาะโภชน์ เภสัชกรปฏิบัติการ กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ
คุณชัยรัตน์ พึ่งเพียร นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ กองอาหาร

ใน วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง INC2 ONE NORTH (A-B) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ลงทะเบียนได้ที่ Link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIF3g2ZzYIf0otLDz7dF2MXY2KQD_GAnxwtYEp56uctf