LIVE :: FI@Kasetsart Food Forum #7/2023

🌈 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart)
ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #7/2023
ในหัวข้อ “มัยคอโปรตีน: ส่วนผสมอาหารโปรตีนเชิงหน้าที่ชนิดใหม่เพื่อความยั่งยืน (Mycoprotein: A Novel Functional Protein Ingredient for Sustainability)” 🌿

🎯ประเด็นสำคัญ ได้แก่
– ความสำคัญของมัยคอโปรตีนและกระบวนการผลิต
– คุณสมบัติและการประยุกต์เป็นส่วนผสมอาหารโปรตีนเชิงหน้าที่
– ทิศทางและแนวโน้มของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

👩‍💼 วิทยากรโดย
ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์
นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

👩‍💼 ดำเนินรายการโดย
นางสาวสาวิณี กฤตผล
นักวิจัย ชำนาญการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสารนิเทศทางอาหาร

ที่ลิงค์ https://www.facebook.com/share/v/jAeQgwLkAFe9jSyK/?

📍วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566