ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรม”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 9

โครงการฝึกอบรม”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 9

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 9 โดยมีกำหนดระยะเวลาในการฝึกอบรม 5 วัน เมื่อวันที่ 11-15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 59 ท่าน