KU-FIRST Webinar: Food Safety and Nutrition Security Series

เว็บบินาร์ เสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย โภชนาการมั่นคง จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)

ลงทะเบียนได้แล้วที่ https://forms.gle/6ZrrwbsvtgLLbq7W6

📌 สีธรรมชาติทางเลือกแห่งอนาคต

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-15.45 น.

📌 โปรตีนทางเลือก…อาหารใหม่ อาหารแห่งอนาคต: พลิกโฉมโปรตีนเกษตร

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-15.45 น.

📌 โปรตีนทางเลือก…อาหารใหม่ อาหารแห่งอนาคต: แมลงกินได้

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-15.45 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณปรียชาติ จันทโชติ
ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 094-705-8054 หรือ kufsp@hotmail.com
คุณกรุณา จีนถนอม
โทรศัพท์ 062-591-6596 หรือ innolabthailand@gmail.com