การฝึกอบรมหลักสูตร GHPs / HACCP Rev. 5

เนื่องด้วย ในช่วงปลายปี 2563 Codex Alimentarius ได้ออกประกาศร่าง General Principles of Food Hygiene: Good Hygiene Practices (GHPs) and The Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCPs) System หรือเรียกย่อว่า GHPs / HACCP Rev. 5 (2020) ซึ่งเป็นมาตรฐานหลักการทั่วไปสำหรับสุขลักษณะอาหาร โดยแบ่งมาตรการเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1.การควบคุมทั่วไปด้วยการปฏิบัติที่ดีทางสุขลักษณะ (Good Hygienic Practices GHP)

2.การควบคุมที่เฉพาะเจาะจงกับอันตราย ณ จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม และ

3.การควบคุมทั่วไปด้วย GHP

แต่ขั้นตอนนี้มีความเสี่ยงมากกว่าจุดอื่น จึงอาจเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดหรือการทวนสอบ รวมทั้งได้ปรับประเด็นการใช้น้ำโดยให้ใช้น้ำที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การใช้ของแต่ละขั้นตอนการผลิตรวมถึงปรับแก้หลักการ HACCPเพื่อให้เกิดความชัดเจนระหว่างการทดสอบความใช้ได้ (Validation) และการทวนสอบ (Verification) ทำให้มีการปฏิบัติสุขลักษณะที่ดี คือ มาตรการ และเงื่อนไขพื้นฐานที่ประยุกต์ใช้ในขั้นตอนต่างๆ ตลอดห่วงโซ่อาหาร เพื่อส่งมอบอาหารที่ปลอดภัยและเหมาะสม ซึ่งสามารถตอบสนองนโยบายขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)ในการปรับเปลี่ยนมาตรฐานดังกล่าว แนวทางในการปรับเปลี่ยนประกอบไปด้วยการปรับเปลี่ยนลำดับของข้อกำหนดใหม่ ซึ่ง GHP จะมีข้อกำหนดเป็น 9 ข้อกำหนด มีการเพิ่มข้อกำหนดใหม่ในบางหัวข้อ มีการเพิ่มอันตรายสำหรับสารก่อภูมิแพ้เข้าไปในมาตรฐาน มีตัวอย่างวิธีการวิเคราะห์อันตรายแบบใหม่และมีการระบุถึงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางด้านอาหารเพิ่มขึ้นด้วย

📣 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร​ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร GHPs / HACCP Rev. 5 ในวันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ. 2564

✍️ ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/UixbrskrRDcwF2AJ7

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณปรียชาติ จันทโชติ

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์: 094-705-8054 หรือ e-mail: kufsp@hotmail.com

รับชมคลิปโปรโมตได้ที่ https://fb.watch/4fT4O_dGVg/

จัดทำคลิปโดย Innolab magazine