แจ้งเลื่อน งานเสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 7 เรื่อง “นวัตกรรมอาหารหมัก..อาหารเพื่ออนาคต”

ตามที่ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) ได้กำหนดจัดงานเสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 7 เรื่อง “นวัตกรรมอาหารหมัก..อาหารเพื่ออนาคต” ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น

เนื่องด้วย ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประกอบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกประกาศมาตรการในการดูแลสถานที่เพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงเห็นควรให้เลื่อนการจัดงานเสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 7 ออกไปก่อน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน