เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อเรื่อง “Thai Food Safety Management”

:: ข่าวประชาสัมพันธ์::

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Tokyo University of Marine Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อเรื่อง “Thai Food Safety Management”
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารและให้ข้อมูลที่สำคัญด้าน
(1) สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารของโลกและประเทศไทยในปัจจุบัน
(2) ภาพรวมและผลกระทบของอุตสาหกรรมอาหารภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP)
(3) คุณภาพและความปลอดภัยอาหารที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและตลาดการค้าของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน ฯลฯ

โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญประกอบด้วยบุคลากรในภาคการศึกษา รวมถึงผู้ประกอบการผลิตอาหารในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ และปลอดภัย รวมถึงช่วยลดปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกสินค้าอาหารชนิดใหม่ๆ จากประเทศไทยของกลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวไปสู่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศที่อยู่ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) (การบรรยายใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก)

สนใจกรอกแบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา กลับมาทาง e-mail: ffisptw@ku.ac.th
ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กำหนดการ

แบบตอบรับการเข้าร่วมเสวนา