ภาพกิจกรรม :: การบรรยายพิเศษเรื่อง “ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสและซอส: คุณภาพ ความปลอดภัยและสุขภาพ”

ภาพกิจกรรม

🔥 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสและซอส: คุณภาพ ความปลอดภัยและสุขภาพ”

จัดโดย RAINs for Thailand Food Valley ภาคกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.) ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กล่าวเปิดงานโดย
🔹 ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าโครงการ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley ภาคกลาง ประจำปี 2565

บรรยายโดย

🔹 คุณวรรณวิสา ฮับหลี นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

🔹 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🔹 ผศ.ดร.กนิฐพร วังใน อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดำเนินรายการโดย

🔹 ดร.เรืองรอง ทองตัน นักวิจัญ ชำนาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565

รับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook Live: https://www.facebook.com/ifrpd.ku
👉👉 ที่ลิงค์ https://fb.watch/ghIjgbjFav/?mibextid=nxlvZT

📌 รบกวนทุกท่านทำแบบประเมิน เพื่อนำไปปรับปรุงในกิจกรรมครั้งต่อไป ที่ https://forms.gle/KQw3s5vi9BXiUxQh7  📌