งาน IFRPD² WEBINAR ครั้งที่ 3 เรื่อง Functional Food: Trends and Development

🎉🎉 ขอเชิญเข้าร่วมงาน IFRPD² WEBINAR ผ่านช่องทาง Facebook Live

🥦🍊🥑 ครั้งที่ 3 เรื่อง Functional Food: Trends and Development
🔸 บรรยายโดย ดร.ดาลัด ศิริวัน นักวิจัย ชำนาญการ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
🔸 ดำเนินรายการโดย ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล นักวิจัย ชำนาญการ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

⏰ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 11.45 น.

✨ Highlights
• Trends in functional food
• Trends in functional ingredients
• Functional food design and development

🗒 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/wDdbQHtCG3vDwvKG7

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:
คุณธนาทิพย์ สุทธิประภา; สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (IFRPD KU)
โทรศัพท์: 085-127-5230, Email: ifrtts@ku.ac.th
คุณปรียชาติ จันทโชติ; ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)
โทรศัพท์: 094-705-8054, Email: kufsp@hotmail.com