LIve :: Food Talks 2024 #3 “Fermented Food and Beverages Innovation”

ถ่ายทอดสด

🔥 สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม “Food Talks 2024 #3 “Fermented Food and Beverages Innovation: นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มจากการหมัก”

🚩 มาร่วมรับฟังความรู้เกี่ยวกับชนิด ประเภทของอาหารหมัก และคุณประโยชน์ เทรนด์อาหารหมักที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน นวัตกรรมการผลิตอาหารหมักจากวัตถุดิบท้องถิ่น รวมไปถึง
การใช้พรี/โพรไบโอติกส์ในอาหารหมัก ที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

👉 โดย ดร.ประมวล ทรายทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📢 ที่ลิงค์ https://www.facebook.com/share/v/39FTHTsGn3gUxsb8/?mibextid=w8EBqM

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567