เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร ม.เกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อขยายศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการให้บริการด้านนวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ให้กับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ รวมทั้งการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และเป็น technical arm แก่ภาครัฐและเอกชน KU-FIRST ดำเนินการโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นแกนหลักร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารองค์ความรู้จาก KU Food เป็น KU-FIRST ในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านอาหารให้เกิดเป็น cluster for food value chain from farm to table อย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

 • บูรณาการงานวิจัยและพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมอาหารและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง
 • บ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
 • เป็นแหล่งความรู้และบริการทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร
 • สร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหาร
 • สร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

บริการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร

 • บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบทางด้านเคมี
 • บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบทางด้านกายภาพ
 • บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา
 • บริการตรวจวิเคราะห์เพื่อขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร
 • บริการตรวจวิเคราะห์เพื่อจัดทำฉลากโภชนาการ
 • บริการทดสอบการกระจายความร้อนในหม้อฆ่าเชื้อ
 • บริการทดสอบทางชีวภาพด้านโภชนาการและพิษวิทยาอาหาร
 • บริการกำหนดกระบวนการให้ความร้อนในการฆ่าเชื้อ

บริการสารสนเทศทางอาหาร

 • การสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ
 • การทำแผนที่สิทธิบัตรเพื่อหาแนวโน้มของเทคโนโลยี
 • การหาช่องว่างของเทคโนโลยี
 • การใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

บริการทดสอบตลาดและทดสอบทางประสาทสัมผัสสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่

 • บริการทดสอบผู้บริโภค
 • บริการทดสอบความแตกต่าง
 • บริการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา
 • บริการคัดเลือกและฝึกฝนผู้ประเมินสำหรับการทดสอบความแตกต่างและทดสอบเชิงพรรณนา
 • บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสทั้งในและนอกสถานที่

บริการอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหาร

 • การฝึกอบรมภายนอกสถานที่ โดยจัดหลักสูตรตามความต้องการของผู้ประกอบการ
 • การฝึกอบรมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยหลักสูตรประจำ
 • HACCP
 • เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร
 • บรรจุภัณฑ์เพื่อถนอมอาหาร
 • การฝึกอบรมปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่

บริการวิจัยและที่ปรึกษา

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • การพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการแปรรูป
 • การจัดการเทคโนโลยีการผลิตอาหารระดับอุตสาหกรรม
 • การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบการผลิต
 • การปรับปรุงระบบการตรวจสอบคุณภาพ
 • การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์

งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตอาหาร

 • งานพัฒนาเครื่องจักรกลผลิตอาหาร เช่น เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งใช้ไฟฟ้า เครื่องย่างและขึ้นรูปขนมลูกเต๋า เครื่องทอดและสลัดน้ำมันภายใต้สภาวะสุญญากาศ เป็นต้น
 • งานพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพอาหาร เช่น เครื่องมือวัดและทดสอบบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือวัดและทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุการเกษตรและอาหาร เครื่องตรวจสอบความผิดปกติของนมบรรจุกล่องแบบไม่ทำลาย โปรแกรมทำนายค่า F o สำหรับการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท เป็นต้น
 • งานพัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีการผลิต เช่น กรรมวิธีการผลิตเส้นขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป กรรมวิธีการผลิตข้าวเคลือบที่มีกลิ่นหอมเพิ่มคุณค่าทางอาหาร และทนต่อการเสื่อมสภาพ กรรมวิธีการผลิตเส้นขนมจีบแห้งกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็ว กรรมวิธีการผลิตมะนาวผง กะทิเทียม และกระบวนการผลิตกะทิเทียม เป็นต้น
 • งานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น บรรจุภัณฑ์ฉลาด ผลิตภัณฑ์ข้าวหุงสุกเร็ว ผลิตภัณฑ์อาหารอัดพอง ผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋องและภาชนะบรรจุอ่อนตัว เป็นต้น

กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง

การศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกลุ่มวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังผลให้เราสามารถนำองค์ความรู้พื้นฐานมาใช้ในการประยุกต์ พัฒนา และปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอย่างไม่หยุดยั้ง ความชำนาญของกลุ่มวิจัยเฉพาะทางของหน่วยงานในศูนย์ KU-FIRST ได้แก่

 • Food Safety
 • Rice and Starches
 • Fishery Products
 • Health and Functional Foods
 • Sensory Evaluation and Consumer Research
 • Packaging for Food and Agricultural Products
 • Probiotics and Prebiotics
 • Freshness Preservation of Food Products
 • Food and Biomaterial Innovation Flavor Chemistry and Applications
 • Process Modeling and Simulation
 • School of Wine . Beer and Distilled Beverages
 • Product Innovation and Technology management

การให้คำปรึกษาเชิงธุรกิจทางด้านเทคนิคและการจัดการ เพื่อให้มีการจัดตั้งและการดำเนินธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมที่สามารถคงอยู่ภายใต้สภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน โดย KU-BIC จะให้บริการบ่มเพาะธุรกิจในรูปแบบของการจัดฝึกอบรมและบริการที่ปรึกษาทางวิชาการด้านเทคนิค การบริหารจัดการ การตลาด บัญชี และกฎหมาย เพื่อให้ผู้ประกอบการมีทักษะในการจัดทำแผนธุรกิจและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ KU-BIC ยังเป็นกลไกในการเชื่อมโยงผลการวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับภาคธุรกิจเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ KU-BIC ยังให้บริการเสริมอื่น ๆ สำหรับธุรกิจจัดตั้งที่สนใจจะ start-up ภายหลังการจัดทำแผนธุรกิจ เช่น start-up fund บริการตรวจวิเคราะห์ บริการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อทดสอบตลาด เพื่อให้ธุรกิจที่ได้รับการบ่มเพาะโดย KU-BIC สามารถ spin-off เป็นบริษัทที่เข้มแข็งต่อไป

 • คณะกรรมการประจำศูนย์นวัตกรรม
 • โครงสร้างของหน่วยงาน