หน้าแรก

Circle8
Circle7
Circle6
Circle5
Circle4
Circle3
Circle2
Circle1
  • บ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
  • บูรณาการงานวิจัยและพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมอาหารและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นแหล่งความรู้และบริการทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร
  • สร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหาร

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์