ภาพกิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ที่ดีและปลอดภัย” รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “หลักการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ที่ดีและปลอดภัย” รุ่นที่ 1

(Training of the Trainers for Smart Hydroponic Producers)

จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดำเนินงานโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)
ณ อาคารปฏิบัติการภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน แปลง 1
รุ่นที่ 1 วันที่ 25 – 26 เมษายน พ.ศ. 2562