การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อตามมาตรฐานนานาชาติ

Free webinar 🎉🎉🎉

ขอเรียนเชิญนักเคมี นักจุลชีววิทยา นักวิจัย และผู้ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการร่วมฟังเว็บบินาร์

เรื่อง “การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อตามมาตรฐานนานาชาติ”

Thailand LAB webinar ครั้งที่ 3

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00-11:30 น. บรรยายผ่าน zoom

โดย รศ.ดร.นฤมล มาแทน และผศ.ดร.สุเมธี ส่งเสมอ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหาร สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ลงทะเบียนได้ที่ https://us06web.zoom.us/…/reg…/WN_DB_I1HKnRq28n7ICXgQ9Bg
ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้านก่อนพบกันตัวเป็นๆ ในงาน Thailand LAB International วันที่ 14-16 กันยายน ณ ไบเทค บางนา