กิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ภายใต้โครงการยกระดับและขยายเครือข่ายศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST Net) สู่มาตรฐานสากล

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) ได้จัดกิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ภายใต้โครงการยกระดับและขยายเครือข่ายศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST Net) สู่มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านเกษตรและอาหาร (Agri-Food) ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออกลุ่มน้ำโขง (EWEC) และอาเซียน (AEC)
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการ ดังนี้

1.มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม

  • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

  • 2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • ห้องปฏิบัติการเคมี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  • ห้องปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุอาหารดิน พืช ปุ๋ย คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์อาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ห้องปฏิบัติการชีววิทยา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร