LIVE :: FI@Kasetsart Food Forum #6/2023

🎥 ถ่ายทอดสด

กิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #6/2023
ในหัวข้อ “แนวทางการใช้เมทาโบโลมิกส์และชีวสารสนเทศเพื่อหากล้าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดใหม่และการประยุกต์ในอาหารหมัก (Novel Food Cultures Using Metabolomics and Bioinformatics Approaches and Their Applications in Fermented Foods)” 🌿จัดโดย เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart)
ที่ลิงค์ https://fb.watch/nNGOpuvmNj/?mibextid=hubsqH

👩‍💼 วิทยากรโดย
ดร.รัชธิดา เดชอุดม
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🎯ประเด็นสำคัญ ได้แก่
– แนวทางการคัดเลือกกล้าเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมจากธรรมชาติ ที่มีศักยภาพในเชิงการค้า
– การประเมินประสิทธิภาพของกล้าเชื้อ
– การใช้ประโยชน์จากกล้าเชื้อจุลินทรีย์ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารหมัก

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-11.30 น.