“Synthetic Biology for Sustainable Development of Agriculture and Food” ชีววิทยาสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาทางการเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน

คณะทำงานขับเคลื่อนชีววิทยาสังเคราะห์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUSynBio)

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ร่วมงานสัมมนาวิชาการในรูปแบบ Hybrid Seminar

ในหัวข้อ “Synthetic Biology for Sustainable Development of Agriculture and Food” ชีววิทยาสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาทางการเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน

.ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน  พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม สุมินทร์ สมุทคุปติ์ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในรูปแบบออนไลน์ (Webinar) ผ่านแอปพลิเคชัน Cisco WebEx

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนชีววิทยาสังเคระห์ด้านการเกษตรและอาหาร ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และ SDGs อีกทั้งยังเผยแพร่องค์ความรู้ด้านชีววิทยาสังเคราะห์ในด้านการเกษตรและอาหาร สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของชีววิทยาสังเคราะห์ในประเทศไทย การบรรยายเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการวิจัยด้านชีววิทยาสังเคราะห์ในประเทศไทย รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และวิจัยด้านชีววิทยาสังเคราะห์ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาชีววิทยาสังเคราะห์ในประเทศไทย นำไปสู่การเกิดนวัตกรรมใหม่ สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้ในอนาคต

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในแกนนำหลักการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้เครือข่าย Thailand Synthetic Biology Consortium โดยสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญชีววิทยาสังเคราะห์ทางการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมชีววิทยาสังเคราะห์ในประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ : https://forms.office.com/r/AG4JzYQRKu

หรือ Scan QR Code