VDO Links: KU-FIRST Webinar Food Safety and Nutrition Security Series

เว็บบินาร์ เสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย โภชนาการมั่นคง 

📌 สีธรรมชาติทางเลือกแห่งอนาคต   
จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) ร่วมกับ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FI@KU)
ดำเนินงานโดย นิตยสารอินโนแล็ป

▶ รับชมคลิปย้อนหลังได้ที่https://youtu.be/Tp-N1tRCWMs

📌 โปรตีนทางเลือก…อาหารใหม่ อาหารแห่งอนาคต: พลิกโฉมโปรตีนเกษตร 
จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)
ดำเนินงานโดย นิตยสารอินโนแล็ป

▶ รับชมคลิปย้อนหลังได้ที่: https://youtu.be/8Lm_f852K3c

📌 โปรตีนทางเลือก…อาหารใหม่ อาหารแห่งอนาคต: แมลงกินได้
จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)
ดำเนินงานโดย นิตยสารอินโนแล็ป

▶ รับชมคลิปย้อนหลังได้ที่https://youtu.be/7Kp8mOpB8dk