การประชุมวิชาการพืช กัญชา กัญชง และกระท่อม ระดับชาติ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการพืช กัญชา กัญชง และกระท่อม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 🍃☘️

ในหัวข้อ “การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชและสารสกัดทางการแพทย์จากกัญชา กัญชง และกระท่อม ด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม”

เพื่อเป็นการรายงานความก้าวหน้าทางวิชาการของหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน ที่มีการดำเนินการวิจัยในพืช กัญชา กัญชง กระท่อม และเป็นเวทีเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีการดำเนินการในพืชทั้ง 3 ชนิดนี้

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษด้าน พันธุ์ มาตรฐานการผลิต และการตลาดของพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม การนำเสนอความก้าวหน้าของของการวิจัยในพืชทั้ง 3 ชนิด

🔹 เปิดงานโดย
รศ. ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🔹 กล่าวรายงานโดย
ศ. ดร. คณพล  จุฑามณี ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🔹 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์ปัจจุบัน การขับเคลื่อนพิชกัญชา กัญชง และกระท่อม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์”
โดย นพ. กิตติ โตสุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

🔹 การเสวนา หัวข้อ “ความต้องการด้านงานวิจัยพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์”
โดย ดร. ภญ. นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม
นายพรชัย ปัทมินทร นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TIHTA)
นายวีรพงษ์ วิสูตร คณะกรรมการสมาคมสหอุตสาหกรรมพืชกัญชงและกัญชา
รศ. ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์

นิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นถึงการจัดการทางธุรกิจของพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม

ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566