มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคณะ

เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)

ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) และอุทยานวิทยาศาสตร์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Food Science Park)

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมี ดร. พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ

และรับฟังภาพรวมแนวทางการดำเนินงานของเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis @ KU) จาก คุณพงศ์พิพัฒน์ สนม ผู้แทนผู้จัดการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และเยี่ยมชมการดำเนินงานของร้าน The Premium @ KU

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

#KUFIRST