ภาพกิจกรรม การบรรยาย เรื่อง “หลักการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ที่ดีและปลอดภัย สำหรับผู้สนใจทั่วไป”

การบรรยาย เรื่อง “หลักการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ที่ดีและปลอดภัย สำหรับผู้สนใจทั่วไป”

จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดำเนินงานโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)
ในวันที่ 4 เมษายน 2562
ณ ชั้น 3 ห้องบุหลันพิทักษ์พล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์