บทความเรื่อง “พรีไบโอติกกลุ่มใหม่: ประโยชน์ต่อสุขภาพและโอกาสในอุตสาหกรรมอาหาร”

บทความเรื่อง “พรีไบโอติกกลุ่มใหม่: ประโยชน์ต่อสุขภาพและโอกาสในอุตสาหกรรมอาหาร” ในนิตยสาร Food Focus Thailand ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2565

เขียนโดย ผศ. ดร.สุวิมล เจริญสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนางสาวอรณิช โหรวิชิต ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

อ่านเรื่องเต็มได้ที่: https://www.foodfocusthailand.com/eBook/200/mobile/index.html?fbclid=IwAR081XHYSGoNvXqhj3v5d3HUVRxOWolL9d4zZhqZYubuQvhsJ3bfsv0kFyw#p=26

#foodsciencekaset #fstku #foodsciku #ฟูดไซน์