บทความเรื่อง “การบริหารจัดการสุขอนามัยในการผลิตอาหาร: ประเด็นสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติต่ออาหาร”

บทความเรื่อง “การบริหารจัดการสุขอนามัยในการผลิตอาหาร: ประเด็นสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติต่ออาหาร” ในนิตยสาร Food Focus Thailand ฉบับเดือนมิถุนายน 2565

เขียนโดย ผศ.ดร. ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านเรื่องเต็มได้ที่  https://www.foodfocusthailand.com/eBook/195/mobile/index.html?fbclid=IwAR0rhmJD9BbEp2V9nf12Ub0l3l8Y3JHr7-q5ceGOtiKN5rsxvQZScgvbb5U#p=80