สีธรรมชาติทางเลือกแห่งอนาคต

📌 สีธรรมชาติทางเลือกแห่งอนาคต
หัวข้อแรกของ KU-FIRST Webinar: Food Safety and Nutrition Security Series
เว็บบินาร์ เสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย โภชนาการมั่นคง
โดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) ร่วมกับ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-15.45 น.

ลงทะเบียนได้แล้วที่ https://forms.gle/6ZrrwbsvtgLLbq7W6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณปรียชาติ จันทโชติ
ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 094-705-8054 หรือ kufsp@hotmail.com
คุณกรุณา จีนถนอม
โทรศัพท์ 062-591-6596 หรือ innolabthailand@gmail.com