ภาพกิจกรรม Food Safety Issue: SALMONELLA

ภาพกิจกรรมมเว็บบินาร์ Food Safety Issue: SALMONELLA

บรรยายโดย
🔸 ผศ.ดร.กุลนาถ ทองขาว อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
🔸 ดร.รุ่งนภา ลีละธนาวิทย์ Molecular Food Safety Manager – APJ บริษัท เทอร์โม ฟิชเชอร์ ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

ดำเนินรายการโดย
🔸 คุณจตุพร สุทธินาค บริษัท เทอร์โม ฟิชเชอร์ ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

📌 เนื้อหาที่เข้มข้นนี้ส่งถึงคุณโดย บริษัท เทอร์โม ฟิชเชอร์ ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
สนับสนุนโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)
ดำเนินงานโดย นิตยสารอินโนแล็บ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565