ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน Food Microbiology Contest #4

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน Food Microbiology Contest #4
การแข่งขันเฟ้นหานักจุลชีววิทยาอาหารมืออาชีพ
✍️ การแข่งขันการตอบคำถามด้านจุลชีววิทยาอาหารจำนวน 40 ข้อ

ลงทะเบียนแข่งขันหรือเข้าฟังได้ที่ https://thailandlab2020.com/Registration/RegisForm.aspx?codeInv=LAB16&fbclid=IwAR0SfeDJEDKGZbGVw6ZcFTsTJbRrywWvBdrWrt4LRAwoI4HG2rfnFwAD_R8
ท่านสามารถรับป้ายชื่อเข้างานไทยแลนด์แล็บอินเตอร์เนชันแนล 2020 ได้ที่เคาท์เตอร์ลงทะเบียนล่วงหน้า ที่หน้าฮอลล์ 103

📣 รุ่น Professionals (กลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้)
รางวัล:
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 12,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 9,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลที่ 4 เงินรางวัล 3,000 บาท
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน:
> ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
> ทำงานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาในโรงงานอาหาร เครื่องดื่ม หรือห้องปฏิบัติการในหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

📣 รุ่น Junior (กลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้)
รางวัล:
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลที่ 4 เงินรางวัล 1,000 บาท
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน:
> ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
> เรียนระดับปริญญาตรี โท เอก ในคณะวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีชีวภาพ และคณะที่มีการเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยาอาหาร หรือคณะที่เกี่ยวข้อง

วันที่จัดสอบและประกาศผล: วันที่ 29 ตุลาคม 2563
10:00 ลงทะเบียน
10:20 กล่าวต้อนรับ
10:30 บรรยายพิเศษเรื่อง “Review of Microbiological Standards
and Guidelines for Food”
11:00 แข่งขัน (แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมฟังบรรยายสามารถร่วมทำข้อสอบ หรือนั่งอยู่ในห้องได้)
11:30 บรรยายพิเศษเรื่อง “Pitfalls in Microbiological Detection: Injured Cell”
12:30 ประกาศผลและมอบรางวัล

สถานที่จัดสอบและประกาศผล: ห้อง Conference Room B ฮอลล์ 103 ไบเทค บางนา งานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชันแนล 2020

รางวัลสนับสนุนโดย: บริษัท เทอร์โม ฟิชเชอร์ ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิคอล ไดแอกโนสติคส์
สนับสนุนโดย: ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
ดำเนินงานโดย: นิตยสารอินโนแล็บ

Contest hotline: 0875171651 อีเมล innolab.mm@gmail.com

กำหนดการและรายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า