LIVE :: FI@Kasetsart Food Forum #6/2022

📌 ถ่ายทอดสดที่ลิงค์ https://fb.watch/fEXuk4n3u3/

กิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #6/2022

ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการบรรจุสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้สดเชิงอุตสาหกรรม (Packaging technology for shelf-life extension of industrial fresh fruits)”

วิทยากรโดย ดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดโดย เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart)

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565