LIVE :: FI@Kasetsart Food Forum #5/2023

🎥 ถ่ายทอดสด
กิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #5/2023 ในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช…เน้นลักษณะเนื้อสัมผัส (Plant-Based Food Product Development Focusing on Texture Characteristics)” 🌿
จัดโดย เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart)
ที่ลิงค์ https://fb.watch/ni0C9-1l1q/
👩‍💼 วิทยากรโดย
ดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล
นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (IFRPD)
🎯ประเด็นสำคัญ ได้แก่
– ลักษณะเนื้อสัมผัสและความสำคัญ
– ความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาเนื้อสัมผัสของอาหารจากพืช
– กลยุทธ์การปรับปรุงเนื้อสัมผัส
วันที่ 26 กันยายน 2566