Live :: FI@Kasetsart Food Forum #3/2024

🎥 ถ่ายทอดสด

FI@Kasetsart Food Forum #3/2024
ในหัวข้อ “อามาซาเกะ: อาหารเชิงหน้าที่จากการหมักข้าวด้วย Aspergillus oryzae (Amazake: A Functional Food Made from Rice Fermented with Aspergillus oryzae)” 🍚
จัดโดย เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart)

👩‍💼 วิทยากรโดย
ดร.สิรินันท์ ชมภูแสง
นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD)

⏰ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

 ที่ลิงค์ https://www.facebook.com/share/v/hNdbBtz9hDpDFYs3/?mibextid=WC7FNe