มก. เปิดตัว Foodinnopolis@Kasetsart เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย พร้อมให้บริการ One Stop Service เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในตลาดโลก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงานเปิดตัวเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ Foodinnopolis@Kasetsart (FI@KU) เป็นปฐมฤกษ์ โดยมีผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คณะกรรมการบริหารโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร คณาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมงาน

FI@KU เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขยายพื้นที่ดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหารไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยเป็นโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลักในด้านอาหาร 5 หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะประมง คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในรูปแบบศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop sevice) โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของนักวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชื่อมโยงกับศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) อุทยานวิทยาศาสตร์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Food Science Park) และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อพัฒนาและยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

กล่าวรายงานโดย รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และหัวหน้าโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มีการเสวนา เรื่อง “จากนโยบายสู่การปฏิบัติ : การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมอาหาร และ Food Innopolis @ Kasetsart”

โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำกับดูแลและบริหารงานเมืองนวัตกรรมอาหาร

รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และหัวหน้าโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดำเนินรายการโดยมี รศ.ดร. ณัฐดนัย หาญการสุจริต อาจารย์  ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  และ บริษัท Yamamori Trading จำกัด

ทำความรู้จักบริษัทในพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท Yamamori Trading จำกัด บริษัท KH Roberts (Thailand) จำกัด และบริษัท Eurofins Food Testing (Thailand) จำกัด

และเจาะประเด็น “บริการของ Food Innopolis @ Kasetsart และความร่วมมือกับผู้ประกอบการ”

โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะประมง คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI)

ณ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564