ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551

ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551

โดยมีรายละเอียดดังนี้
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/View.aspx?T=FoodNews&TF=1&IDdata=209

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

    1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551

    2. คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2551

    3. พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2551

    4. แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2551

ทั้งนี้สามารถส่งความคิดเห็นได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : law.dreamt@gmail.com และ shorturl.at/hpDEF

เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2565
สามารถสอบถามเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 7406