60 ปี โคเด็กซ์ กับบทบาทในการกำหนดมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศเพื่ออนาคต

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง 60 ปี โคเด็กซ์ กับบทบาทในการกำหนดมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศเพื่ออนาคต
จัดโดย สำนักกำหนดอาหาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ (มกอช.)
ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ณ ห้อง Beijing & Berlin โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
ร่วมกับรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings