บรรยายให้ความรู้ด้านระบบคุณภาพ GHPs & HACCP แก่พนักงานและหัวหน้างาน บริษัท บางกอก ฟลาวมิลล์ จำกัด

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) ได้รับเชิญจากบริษัท บางกอก ฟลาวมิลล์ จำกัด ในการบรรยายให้ความรู้ด้านระบบคุณภาพ GHPs & HACCP แก่พนักงานและหัวหน้างาน

โดยมี ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล และ ผศ.ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บรรยายหลักสูตร General Principles of Food Hygiene CXC 1-1969 Rev. 5 2020

ณ บริษัท บางกอกฟลาวมิลล์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 17 ธันวาคม 2563