แจ้งเลื่อน งานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยและการประกันคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (Safety and Quality Assurance in Food Processing Industry Workshop)”

ตามที่ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) โดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ได้กำหนดจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยและการประกันคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (Safety and Quality Assurance in Food Processing Industry Workshop)” ในระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น

แต่ทั้งนี้ เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 6 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 ให้งด หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงเห็นควรให้เลื่อนการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยและการประกันคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (Safety and Quality Assurance in Food Processing Industry Workshop)” ออกไปก่อน โดยยังไม่มีกำหนดวันจัดงานใหม่